Vad är LSS?

Ett självständigt liv betyder att du ska ha möjlighet att jobba, studera eller ha någon annan sysselsättning samt att vara en del av samhället och utnyttja utbudet inom kultur och fritid i samma grad som andra.

Kommunen tar emot ansökan om LSS

Det är kommunens och Försäkringskassans ansvar att se till att människor får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning eller funktionshinder. Kommunen och/eller Försäkringskassan utreder om du har rätt till stödinsatser och isåfall vilka, samt erbjuder insatser i den utsträckning som behövs. I alla insatser är det viktigt att se till dina individuella behov och ta hänsyn till att de kan variera under livets gång. Det är viktigt att veta att du kan påverka insatserna som du beviljas och det sätt som de utförs på.

Vad är personkretsar i LSS-lagen?

De personer som omfattas av LSS-lagen delas in i tre grupper baserat på olika bedömningsgrunder, och de här grupperna kallas personkretsar. Du kan ansöka om personlig assistans och andra olika typer av LSS-assistans om du uppfyller kriterierna för en LSS-personkrets och här kan du se vilka de är:

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Det är innefattar att personen har stora svårigheter att på egen hand klara vardagslivet, till exempel att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen. Orden i fetstil kallas ”rekvisit” och samtliga måste omfattas för personkrets 3.

Vem har rätt till LSS?

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
  8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för den som är vuxen.
  10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.

Ansökan om personlig assistans och annan LSS-assistans

Du som behöver stöd och service enligt LSS ska själv ansöka om det. Den som inte kan ansöka om personlig assistans och annat stöd själv kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare. Du ansöker om LSS-assistans via kommunen eller Försäkringskassan. Du kan själv välja om du vill att assistansen ska anordnas av kommunen eller av ett assistansbolag. Du som får ett beslut från din kommun eller Försäkringskassan har alltid rätt att välja en privat utförare.

Assistans via ett assistansföretag

Det finns flera fördelar med att anlita ett assistansföretag: det kan ofta ge större möjlighet att påverka vilken personlig assistent som anställs. Det finns även möjlighet att få juridisk hjälp att söka personlig assistans genom en jurist eller juridiskt ombud.

Välkommen att boka kostnadsfri assistansrådgivning via Assistansguiden. Assistansguiden är en assistansförmedling med 8 noggrant utvalda och kvalitetssäkrade privata assistansbolag över hela Sverige som alla är en del av Team Olivia. Vi hjälper dig att hitta rätt assistansföretag.

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter